Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Owlie, s.r.o.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Kontakt
Obchodné meno: Owlie, s.r.o.
Sídlo: Vidlicová 10917/27A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01
IČO: 51 067 285
DIČ: 2120600438
Zápis v registri: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,
vo vložke číslo 12248/B.
Bankové spojenie: SK38 0200 0000 0038 6214 8256
E-mail: info@urbantree.sk
(ďalej len „Predávajúci“)

Článok I
Vymedzenie pojmov

1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Owlie, s.r.o., so sídlom Vidlicová
10917/27A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01
2. Predávajúcim je Owlie, s.r.o., so sídlom Vidlicová 10917/27A, Bratislava – mestská časť Nové
Mesto 831 01.
3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope www.urbantree.sk je Owlie, s.r.o., so
sídlom Vidlicová 10917/27A, Bratislava – mestská časť Nové Mesto 831 01.
4. Spoločnosť Owlie, s.r.o. nieje platcom DPH.
5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku.
Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti,
zamestnania alebo povolania.
6. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti účastníkov
kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku porstredníctvom serveru www.urbantree.sk medzi
Predávajúcim a Kupujúcim
7. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý
umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
8. Tovarom, alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
9. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
10. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, emailovej
komunikácie ako aj telefonickej komunikácie

Článok II
Cenové podmienky

1. Ceny produktov na stránke Predávajúceho www.urbantree.sk sú konečné, Predávajúci nie je
platcom DPH.

Článok III
Objednávka

1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo
služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné
vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti
dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda
objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť,
rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak
zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany
predávajúceho je odoslanie tovaru.
4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s
potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods.
3. tohto článku.
5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
6. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie
objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia a to z dôvodov napr. že tovar sa nevyrába, nie
je dostupný u výrobcu alebo na externom sklade dodávateľa, výrobca vykonal tak závažné
zmeny, pre ktoré nie je možné realizovať objednávku alebo z dôvodov vyššej moci, môže
objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť
objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré
nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail alebo telefonický kontakt. Ak kupujúci zaplatil
preddavok, tento je mu povinný vrátiť do 14 dní.

Článok IV
Storno Objednávky

1. Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu bez udania dôvodu do 24
hodín od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci
nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s Predávajúcim. V prípade
stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu
vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade
nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v
prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.
Storno poplatok môže byť do výšky až 75% z celkovej ceny Tovaru.
2. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
 V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne
uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),
 v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal Tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné
podmienky,
 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa
Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať
Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo
celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v
lehote 15-tich kalendárnych dní.

Článok V
Platobné podmienky

1. Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
 na dobierku – zaplatenie Tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky prepravcovi,
 platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány,
 bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho.

Článok VI
Dodacie podmienky

1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vytvorenia objednávky zaslať kupujúcemu tovar, ak sa
nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom,
informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
4. Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.
5. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad),
6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
7. Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty na adresu
uvedenú kupujúcim v objednávke.

Článok VII
Poplatky za dopravu a balné

1. Pri platbe vopred na dobierku alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné a balné
Predávajúci účtuje sumu v závislosti od krajiny Kupujúceho a celkovej váhy objednávky.
2. Dopravu a dodanie pri vnútroštátnych a zahraničných objednávkach zabezpečuje Slovenská
pošta alebo špedičná spoločnosť. Pri platbe na dobierku Kupujúci platí kuriérovi. Cena
poštovného je konečná, predávajúci nie je platcom DPH. Cena poštovného je uvedená na
internetovej stránke urbantree.sk.
3. Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť
objednávky doručí v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované
žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
4. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje

Článok VIII
Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej
ceny za predmet kúpnej zmluvy a jeho prevzatím.
2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci
vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného
zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok IX
Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu

1. Kupujúci má právo v súlade so Zákonom č. 102/2014 z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji
Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej
mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od
prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a
postup uvedený v bode 2., Článok IX, VOP.
2. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí
Dodávateľ Kupujúcemu a Kupujúci Dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ak sa
Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 1., Článok IX, VOP., je
povinný dodržať nasledujúce podmienky:
 kontaktovať Predávajúceho s vyplnením vzorovým formulárom na odstúpenie od zmluvy s
uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či
adresou pre vrátenie peňazí. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy je dostupný na
internetovej stránke urbantree.sk,
 ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii
kontakt a to za nasledujúcich podmienok:
o Tovar musí byť v pôvodnom obale
o Tovar nesmie byť použitý
o Tovar musí byť nepoškodený
o Tovar musí byť kompletný (vrátane vysačiek, štítkov, letákov a pod.)
o Tovar nemôže javiť známky zásahov do jeho funkčnosti, štruktury, dizajnu atď.
(lepenie, farbenie, prešívanie a pod.)
o Zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra.
3. Pri splnení podmienok uvedených v bode 2., Článok IX, VOP Predávajúci peniaze za tovar zašle
prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní
Tovaru.
4. Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú
stratu.
5. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle §7 ods. 6 písm. e) Zákona o ochrane
spotrebiteľa (predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
porušený).
6. Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.
7. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad
rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru.
8. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky. Ak nieje na Tovare uvedené inak, tak je záručná doba pri
všetkých Tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia
Tovaru Kupujúcim. *Táto sa nevzťahuje na prípady nesprávneho používania produktu,
používania na iný účel, než na aký je produkt určený, prípady nesprávneho skladovania
produktu, alebo zaobchádzania s ním, takisto ako aj nedovoleného zasahovania do produktu
samotného.

Článok X
Ochrana osobných údajov

V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti Owlie, s.r.o.
s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov
(napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť
ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke: https://urbantree.sk/ochrana-
osobnych-udajov/

Článok XI
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a
reklamačné poriadok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny
všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačného poriadku, sa riadi celý proces
nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v
momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke
predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný
poriadok.
3. Odoslaním objednávky kupujúci si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačný
poriadok.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícií v sídle spoločnosti
k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu
alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na
predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo
alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona
č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom eshopu
je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická
osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom
hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených
subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže
na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov
on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch
za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho
riešenia sporov.
6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich
neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým
Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013
Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
7. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú
platnosť a účinnosť 1. septembra 2017.